Pravidla prodejní akce AEG

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce AEG (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.


1. Pořadatel prodejní akce: 

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4,

IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).


2. Termín a místo konání prodejní akce: 
Prodejní akce probíhá v termínu od 18. 2. 2021 00:00 hod. do 15. 4. 2021 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).


3. Účastník prodejní akce: 
Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická nepodnikající osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a bankovním účtem vedeným u banky na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).


4. Produkty zařazené do prodejní akce: 
Zákazník, který zakoupí a fyzicky převezme některý z těchto produktů značky AEG, může získat následující bonus.

Cashback v hodnotě 1500 Kč platí pro modely sušiček zařazených do akce:

T8DBG48WC, T8DEE48SC, T8DEG48SC, T7DEG47W, T8DBG48SC

Cashback v hodnotě 1500 Kč platí pro modely praček kombinovaných se sušičkou zařazených do akce:

L7WBE69S, L7WBG47W, L8WBC61SC, L8WBE68SI

Cashback v hodnotě 2000 Kč platí pro modely sušiček zařazených do akce:

T8DBE48SC, T8DBE68SC, T8DBG68WC, T8DBK68WC, T8DFE68SC, T8DSE68SC

Cashback v hodnotě 3000 Kč platí pro modely sušiček zařazených do akce:

T8DBG68SC, T8DEC68SC, T8DEE68SC, T9DBC68SC, T9DBE69SC, T8DBC49SC, T9DBB89BC, T8DEA68S, T9DBA68SC

Cashback v hodnotě 3000 Kč platí pro modely praček kombinovaných se sušičkou zařazených do akce:

L9WBA61BC, L9WBC61B, L9WBE49W

Cashback v hodnotě 3000 Kč platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce. Platí pro sety s pořizovací cenou do 30 000 Kč.

Cashback v hodnotě 4000 Kč platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce. Platí pro sety s pořizovací cenou od 30 001 Kč do 39 999 Kč.

Cashback v hodnotě 5000 Kč platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce. Platí pro sety s pořizovací cenou od 40 000 Kč.

Platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazených do akce.

Oba produkty musí být zakoupeny v rámci jednoho nákupu/dokladu.

Uvedené bonusy se nevztahují na samostatně zakoupené pračky AEG.

Modely praček zařazených do akce:

L6FBG48SC, L6FBG49WC, L6FBG68SC, L6FBI48SC, L6FBI48WC, L6FBK49WC, L6FEG48SCA, L6FEG49SC, L7FBE48SC, L7FBE49SC, L7FBE61SC, L7FBE68SC, L7FBE69SCA, L7FEC41SC, L7FEE48SC, L7FEE48WC, L7FEE49SCA, L7FEE68SC, L8FBC69SCA, L8FEC49SC, L8FEC68SC, L9FBB49SC, L9FEA69S, L9FEC49SC

Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux s.r.o.

Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu.  

Za pořizovací cenu je považována cena uvedená na daňovém dokladu včetně DPH. Do finální ceny se nezapočítává doprava a jiné příslušenství zakoupené v rámci nákupu. V případě, že zákazníkovi byla uznána jakákoliv sleva, dárkový či slevový poukaz, za pořizovací cenu se považuje cena finální po odečtení této slevy.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost. 


Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.


5. Podmínky účasti v prodejní akci 

5.1. Zakoupení a fyzické převzetí jednoho z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u vybraných prodejců. Seznam prodejců je zveřejněný po celou dobu na stránkách akce.

5.2. Nákup včetně dodání produktu se uskuteční v období od 18. 2. 2021 do 15. 4. 2021.

5.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.aeg.cz/zbavtesestereotypu a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu produktu.

5.4. Po ověření registračních údajů a schválení registrace bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.

5.5. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí klient na příslušný bonus nárok.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele. 

V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu.

Pokud účastník nedodá požadované informace do 14 dnů od vyzvání, ztrácí na příslušný bonus nárok.

Electrolux neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.  

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).  

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.aeg.cz/zbavtesestereotypu


6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.


7. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.aeg.cz/zbavtesestereotypu Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.