Pravidla prodejní akce Electrolux – Wellbeing Cashback

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Electrolux Wellbeing Cashback“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce:

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 10. 2021 00:00 do 30. 11. 2021 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická nepodnikající osoba s trvalým bydlištěm a bankovním účtem vedeným v CZK na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

Zákazník, který zakoupí u vybraného prodejce elektrospotřebičů produkt Electrolux zařazený do akce, získá následující bonus.

TYČOVÉ, ŠŇŮROVÉ A ROBOTICKÉ VYSAVAČE

Model
PF91-ALRGY
Cashback 1 700 Kč

PQ91-50MB Cashback 1 300 Kč

PQ91-P50MB Cashback 1 300 Kč

PQ91-ALRGY Cashback 1 300 Kč

PQ91-ANIMS Cashback 1 300 Kč

PQ91-40GG Cashback 1 300 Kč

PQ92-ALGS Cashback 1 300 Kč

WQ81-ALRS Cashback 1 300 Kč

WQ81-PANIM Cashback 1 300 Kč

PF91-4IG Cashback 1 300 Kč

WQ71-P52SS Cashback 1 000 Kč

WQ71-P50IB Cashback 1 000 Kč

WQ71-50IB Cashback 1 000 Kč

PD82-ANIMA Cashback 1 000 Kč

PD82-ALRG Cashback 1 000 Kč

PD82-8DB Cashback 1 000 Kč

PI92-6DGM Cashback 1 000 Kč

PI92-4ANM Cashback 1 000 Kč

PI92-4STN Cashback 1 000 Kč

WQ61-46DB Cashback 800 Kč

PD82-4ST Cashback 800 Kč

WQ61-44SW Cashback 500 Kč

WQ61-42GG Cashback 500 Kč

WQ61-40OG Cashback 500 Kč

PD82-4MG Cashback 500 Kč

PD82-4MB Cashback 500 Kč

Akce se vztahuje pouze na domácí spotřebiče dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost.

Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci

5.1. Zakoupení jednoho či více z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u vybraných prodejců elektrospotřebičů, jejichž seznam je po celou dobu akce k dispozici na stránkách na www.electrolux.cz/snadnyuklid při dané prodejní akci.

5.2. Nákup se uskuteční v období od 1. 10. 2021 00:00 do 30. 11. 2021 23:59 hod.

5.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových
stránkách www.electrolux.cz/snadnyuklid a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu produktu. K registraci je nutné doložit digitální kopii prodejního dokladu vystaveného prodejcem.

5.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že finanční bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.

5.5. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí klient na příslušný bonus nárok.

5.6. V případě nedostačujících, či chybných údajů bude klient kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění informací. Pokud podklady odesílatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele.

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.electrolux.cz/snadnyuklid

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.electrolux.cz/snadnyuklid. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.

Akce platí od 1. 10. do 30. 11. 2021.