Pravidla prodejní akce Electrolux

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Electrolux (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce: 

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce: 
Prodejní akce probíhá u vybraných prodejců elektrospotřebičů v termínu od 20. 4. 2021 00:00 hod. do 30. 6. 2021 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce: 
Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická nepodnikající osoba s trvalým bydlištěm a bankovním účtem vedeným v CZK na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce: 
Účastník prodejní akce, který zakoupí u vybraného prodejce elektrospotřebičů produkt či sadu produktů Electrolux zařazených do akce a splní-li ostatní podmínky akce, získá následující bonus.Zvýhodněná nabídka při registraci setu trouby a varné desky:Zvýhodněná nabídka platí pouze při registraci těchto produktů jako SET (v rámci registračního formuláře odděleno od standardní registrace). V případě, že výše uvedené produkty budou zaregistrovány jako 2 samostatné, bude se na ně vztahovat standardní bonus a ne tento zvýhodněný.

Akce se vztahuje pouze na domácí spotřebiče dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux.

Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník prodejní akce povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost. 


Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci 

5.1. Zakoupení jednoho či více z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u vybraných prodejců elektrospotřebičů, jejichž seznam je po celou dobu akce k dispozici na stránkách www.electrolux.cz/prolepsizivot  při dané prodejní akci.

5.2. Nákup se uskuteční v období od 20. 4. 2021 00:00 do 30. 6. 2021 23:59 hod.

5.3. Produkty musí být objednány, zakoupeny a fyzicky dodány v době konání akce. V případě, že účastník prodejní akce zakoupený produkt vrátí, ztrácí na příslušný bonus nárok.

5.4. Nabídka se nevztahuje na produkty, které jsou v době akce jen na objednání a budou dodány účastníku prodejní akce až po skončení akce.

5.5. Nárok na peníze zpět v rámci této akce nemůže být kombinován s jinými slevovými akcemi, které probíhaly před začátkem akce Electrolux tedy před 20.4.2021 a kde došlo k vystavení faktury či dodání produktu později, tj. již v době konání této promoakce.

5.6. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.electrolux.cz/prolepsizivot a jeho odeslání.

5.7. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu produktu. K registraci je nutné doložit digitální kopii prodejního dokladu vystaveného prodejcem. Registrace je možné realizovat do 14. 7. 2021 23:59 hod.

5.8. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi prodejní akce nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že finanční bonus bude připsán na bankovní účet účastníka prodejní akce do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.

5.9. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí účastník prodejní akce na příslušný bonus nárok.

5.10. V případě nedostačujících, či chybných údajů bude účastník prodejní akce kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění informací. Pořadatel akce si vymezuje právo vyžádat si další doklady. Společnost Electrolux s.r.o neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Pokud podklady pořadatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta. Účastník prodejní akce odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.  


Tím, že účastník prodejní akce odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Účastník prodejní akce souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).  

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.electrolux.cz/prolepsizivot

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník prodejní akce souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník prodejní akce v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.electrolux.cz/prolepsizivot. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.